Działki w Markach

Działka (Mieszkaniowa) na sprzedaż
807 600 PLN , Pow. 1 346 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
1 346 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Marki , Jasnogórska
Numer oferty:
325476
Cena za m2:
600 PLN
Zapraszam na prezentację  działek położonych przy granicy z Warszawą przy ul. Jasnogórskiej w Markach. Działki są nieogrodzone.
Istnieje MPZP UCHWAŁA NR XXXIX/174/97
Rady Miasta Marki
z dnia 22 kwietnia 1997 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Miasta Marki.
SYMBOL DLA w/w DZIAŁEK: ME
Możliwe inwestycje:
Ustalenia szczegółowe dla terenu (Wyciąg z MPZP)
Art. 9
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oznaczone są na rysunku planu symbolem ME.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2) Dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych wbudowanych lub usług oświaty i zdrowia w formie budynków wolnostojących.
3) Nieprzekraczalna wysokość zabudowy wynosi 2 kondygnacje.
4) Minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 1000 m². (Zmieniono na podstawie uchwały VII/77/2019 z dn. 27.03.2019)
5) Powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 80% powierzchni.
6) Parkingi i garaże dla wszystkich nowowznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony.
7) Obowiązuje następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
a) zakaz lokalizacji obiektów o funkcjach produkcyjnych oraz innych mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu,
b) podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzaniem do atmosfery substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji (na podstawie Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 16 lutego 1990 r w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami).
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują zasady określone wart. 6 ust. 2 i 4 Uchwały.

Powierzchnie działek:
Powierzchnia działki 22/4 - 923,0m2
Powierzchnia działki 22/18 - 423,0m2
Powierzchnia działki 22/32 - 485,0m2
Powierzchnia działki 22/46 - 896,0m2
Zgodnie z MPZP do budowy domu jednorodzinnego potrzebna jest
działka o powierzchni minimalnej 1000,0m2
Wymiary całkowite działek ok. 36mx75m
Wymiary działki 22/4 i 22/18 (o powierzchni 1346,0m2) wynoszą ok.
36mx37m - dla I domu
Wymiary działki 22/32 i 22/46 (o powierzchni 1381,0m2) wynoszą ok.
36mx38m - dla II domu
Cena :
Całkowita cena za 4  działki - 1.636.200,00zł.
Cena za m2 działki - 600,00 zł/m2
Cena za  działki 22/4 i 22/18 (o powierzchni 1346,0m2) - 807600,00zł
Cena za   działki 22/32 i 22/46 (o powierzchni 1382,0m2) - 828600,00zł
Media:
Media - en. el., woda, gaz (w ulicy), kanalizacja szamba szczelne.
Zapraszam...
Pomimo, iż Doradcy z Firmy Warszawski Pośrednik Nieruchomości Sp. z o.o. starają się uzyskiwać rzetelne informacje na temat oferowanych nieruchomości i przykładają do tego szczególną wagę, nie zawsze jednak są w stanie zweryfikować wszystkie otrzymane od osób trzecich informacje.
W związku z powyższym prezentacja oferty nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Nieprawidłowy adres E-mail